Communication and Culture – trang 13 Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 mới

Bài 2

2. Listen to the TV talk show. Who said what?

Chủ Đề Bài Viết: Anh 10 trang 13

(Lắng nghe một buổi nói chuyện trên truyền hình. Ai đã nói cái gì?)

a. Women also work to share the household financial burden with their husbands.

(Phụ nữ cũng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính gia đình với chồng.)

b. Homemaking can’t only be the job of the wife.

(Làm việc nhà có thể không chỉ là công việc của người vợ.)

c. A woman’s job is to look after everybody in the family and take care of the house.

(Công việc của người phụ nữ là chăm sóc mọi người trong gia đình và chăm sóc ngôi nhà.)

d. Both husband and wife should join hands to provide for the family and to make it happy.

(Cả hai vợ chồng nên cùng nhau làm việc gia đình và làm cho nó hạnh phúc.)

e. In the family, the husband is the provider.

Xem Thêm: Luyện từ và câu – Tuần 12 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

(Trong gia đình, người chồng là người chu cấp tài chính.)

f. Women’s roles have changed.

(Vai trò của phụ nữ đã thay đổi.)

1. Mr Pham Hoang: ____ , ____

2. Mr Nguyen Nam: ____ , ____

3. Ms Mai Lan: ____ , ____

Phương pháp giải:

Audio script:

TV Host: Good evening, welcome to our Happy Family Programme. Our topic today is Roles in the Family’, and our guests are Mr Pham Hoang, an artist, Mr Nguyen Nam, a teacher, and Ms Mai Lan, a doctor. Now, we’ll hear what they think the roles of the wife and husband are in the family nowadays. What do you think about this, Mr Pham Hoang?

Mr Pham Hoang: Well, in my opinion, in the family, the husband is the provider while the wife is the homemaker. Her job is to look after everybody in the family and take care of the house to make sure that it’s clean and neat, and that the family has good meals every day.

TV Host: So you mean the wife has to do most of the housework? What do you think, Ms Mai Lan?

Ms Mai Lan: Well, I don’t think so. Women’s roles have changed. They also work to share the financial burden with their husbands, so their husbands should share household duties with them.

Xem Thêm: Khi Bạch Dương yêu thật lòng – Cung Bạch Dương nam/nữ trong tình yêu

TV Host: I see. What do you think, Mr Nguyen Nam?

Mr Nguyen Nam: I agree with Ms Mai Lan. Homemaking can’t only be the job of the wife or the husband. Both should join hands to provide for the family and to make it happy.

Tạm dịch:

MC: Chào buổi tối, chào mừng đến Chương trình Happy Family của chúng tôi. Chủ đề của chúng tôi là Vai trò trong gia đình, và khách của chúng tôi là họa sĩ Phạm Hoàng, thầy giáo Nguyễn Nam, và bác sĩ Mai Lan. Bây giờ, chúng ta sẽ được nghe những gì họ nghĩ về vai trò của vợ chồng là trong gia đình hiện nay. Ông nghĩ gì về điều này, ông Phạm Hoàng?

Ông Phạm Hoàng: Vâng, theo tôi, trong gia đình, chồng là người chu cấp tài chính trong khi người vợ là người nội trợ. Công việc của người vợ là chăm sóc mọi người trong gia đình và chăm sóc ngôi nhà để đảm bảo rằng nó sạch sẽ và gọn gàng, và gia đình có bữa ăn hàng ngày.

MC: Vậy ý anh là người vợ phải làm hầu hết việc nhà? Cô nghĩ gì, cô Mai Lan?

Cô Mai Lan: Vâng, tôi không nghĩ thế. Vai trò của phụ nữ đã thay đổi. Họ cũng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính với chồng mình, do đó, chồng của họ nên chia sẻ công việc gia đình với họ.

MC: Tôi hiểu. Anh nghĩ gì, anh Nguyễn Nam?

Nguyễn Nam: Tôi đồng ý với cô Mai Lan. Làm việc nhà có thể không chỉ là công việc riêng của vợ hoặc chồng. Cả hai nên tham gia cùng nhau để cho gia đình và làm cho gia đình hạnh phúc.

Lời giải chi tiết:

1. Mr Pham Hoang: c, e

2. Ms Mai Lan: a, f

3. Mr Nguyen Nam: b,d

Xem Thêm: Phong tục tập quán là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published.