Câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Đề bài

1. Tính

Chủ Đề Bài Viết: Bài tập toán lớp 5 trang 16

a) ({8 over 5} + {3 over {10}} = …………….)

b) ({2 over 3} + {3 over 4} + {1 over 6} = ……………….)

c) ({5 over 6} – {2 over 9} = ……………….)

d) (2{1 over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5} = ……………….)

2. Tìm x

a) (x + {3 over 5} = {7 over 2})

b) (x – {1 over 4} = {1 over 5})

c) (2 – x = {4 over 7})

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: (9m,3dm, = ,9m + {3 over {10}}m = 9{3 over {10}}m)

a) 2m 2dm = …………………….

b) 12m 5dm = …………………….

c) 15cm 8mm = ………………….

Xem Thêm: Bí mật của sự may mắn

4. Biết ({7 over {10}}) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

1. Tính

Chủ Đề Bài Viết: Bài tập toán lớp 5 trang 16

a) ({8 over 5} + {3 over {10}} = {{8 times 2} over {5 times 2}} + {3 over {10}} = {{16 + 3} over {10}} = {{19} over {10}})

b) ({2 over 3} + {3 over 4} + {1 over 6} = {{2 times 4} over {3 times 4}} + {{3 times 3} over {4 times 3}} + {{1 times 2} over {6 times 2}} = {{8 + 9 + 2} over {12}} = {{19} over {12}})

c) ({5 over 6} – {2 over 9} = {{5 times 3} over {6 times 3}} – {{2 times 2} over {9 times 2}} = {{15 – 4} over {18}} = {{11} over {18}})

d) (2{1 over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5} = {{21} over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5})

(= {{21 times 2} over {10 times 2}} – {{3 times 5} over {4 times 5}} – {{2 times 4} over {5 times 4}})

(= {{42 – 15 – 8} over {20}} = {{19} over {20}})

2. Tìm x

a)

(eqalign{ & x + {3 over 5} = {7 over 2} cr & ,,,,,,,,x = {7 over 2} – {3 over 5} cr & ,,,,,,,,x = {{29} over {10}} cr} )

b)

(eqalign{ & x – {1 over 4} = {1 over 5} cr & ,,,,,,,x = {1 over 5} + {1 over 4} cr & ,,,,,,,,x = {9 over {20}} cr} )

c)

Xem Thêm: “Tôi có 3 bích” là gì? Nguồn gốc câu nói chiếm sóng MXH

(eqalign{ & 2 – x = {4 over 7} cr & 2 – {4 over 7} = x cr & ,,,,,,,x = {{10} over 7} cr} )

3. Viết các số đo độ dài

a) (2m,2dm = ,2m + {1 over 5}m = 2{1 over 5}m)

b) (12m5dm = 12m + {1 over 2}m = 12{1 over 2}m)

c) (15cm,8mm = {{15} over {100}}m + {8 over {1000}}m = {{158} over {1000}}m)

4. Biết ({7 over {10}}) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Chia số học sinh của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học sinh của lớp học đó:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Xem Thêm: Thuốc nhuộm tóc nào không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe?

Leave a Reply

Your email address will not be published.