C2H4 O2 → CH3CHO

C2H4 + O2 → CH3CHO được THPT Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của etilen dưới xúc tác paladdin clorua tạo thành anđehit. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu học tập chính xác. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình điều chế axetandehit

2. Điều kiện xảy ra phản ứng

Xúc tác Palađi PdCl2; CuCl2

Chủ Đề Bài Viết: C2h4 o2

3. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Chất sau phản ứng có phản ứng tráng bạc

Bạn đang xem: C2H4 + O2 → CH3CHO

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Các đồng phân anđehit của C5H10O là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2: Cho các nhận định sau:

Cho các phát biểu về anđehit:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.

(c) Tất cả các anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng đều sinh ra Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2nO.

(e) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem Thêm: Movie One Piece nói về băng hải tặc Rocks và trận chiến God Valley, hấp dẫn nhưng liệu có thành công?

Câu 3: Anđehit axetic không tác dụng được với

A. Na.

B. H2.

C. O2.

D. dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản ứng với nước.

B. Oxi hóa không hoàn toàn etilen.

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic.

D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic.

Câu 5. Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

A. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

B. 2CH3CHO + 5O2→ 4CO2 + 4H2O.

C. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.

D. CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

Câu 6: Ứng dụng nào dưới đây không phải của anđehit fomic

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Câu 7. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế anđehit axetic trong công nghiệp

Xem Thêm: Vẽ sketch là gì ? Học vẽ Sketch như thế nào?

A. CH3-C≡N overset{H^{+} , H_{2} O}{rightarrow} CH3CHO

B. CH3CH2OH overset{ H_{2}S O_{4} }{rightarrow} CH3CHO

C. C2H5OH + CuO overset{t^{o} }{rightarrow}CH3CHO + Cu + H2O

D. CH2=CH2 + O2 –overset{PdCl2, CuCl2}{rightarrow}CH3CHO

Câu 8. Cho 1,84 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và CH3CHO tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 11,28 gam chất rắn. Phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X có giá trị lần lượt là:

A. 60% và 40%

B. 28,26 % và 71,74%

C. 25% và 75%

D. 30,67% và 69,33%

Câu 9. Cho sơ đồ phản ứng: Butan → X → Y → Z → T → axeton

Vậy X, Y, Z, T trong sơ đồ phản ứng trên theo thứ tự là:

A. C2H4, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

B. C2H6, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

C. C2H6, C2H4, CH3CH2OH, CH3COOH

D. Cả A và C đều đúng

…………………….

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình hóa học C2H4 + O2 → CH3CHO, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Xem Thêm: Truyện ngắn là gì? Đặc trưng về nội dung và hình thức

Leave a Reply

Your email address will not be published.