Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật, thể hiện ở môi quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với chủ thể vi phạm pháp luật. Vậy Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

Câu hỏi:

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.

B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

C. Công dân vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo quy định pháp luật.

D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Đáp án đúng là đáp án C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: Công dân nào vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo quy định pháp luật.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật, thể hiện ở môi quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với chủ thể vi phạm pháp luật, được các quy phạm pháp luật xác lập và điều chỉnh, trong đó chủ thể vi phạm pháp luật phải chịu những loại quả bất lợi. Những biện pháp cưỡng chế được quy định cơ chế tài các quy phạm pháp luật.

Cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý chỉ xuất hiện khi trong thực tế xảy ra vi phạm pháp luật. Nếu trong thực tế không có vi phạm pháp luật thì không được truy cứu trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm pháp lý chỉ được phép áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật, mà không có sự phân biệt giữa các công dân.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau là đáp án hoàn toàn sai, bởi vì căn cứ vào những nghiên cứu về tâm lý độ tuổi và nhiều yếu tố khác nhau mà pháp luật quy định về yêu cầu đối với chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Không phải độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.

+ Phương án B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật là đáp án hoàn toàn sai. Bởi vi phạm vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị là vi phạm kỷ luật không phải là vi phạm pháp luật, do đó không thể hiện bình đẳng về trach nhiệm pháp lý.

+ Phương án D. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý là đáp án hoàn toàn sai. Bởi vì pháp luật yêu cầu công dân nếu đáp ứng đủ về năng lực hành vi và điều kiện chủ thể nếu vi phạm đều phải chịu trách nhiệm pháp lý, không phụ thuộc vào sự hiểu biết pháp luật.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: Công dân nào vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *