Từ khóa và cú pháp cơ bản trong Pascal

Ngôn ngữ lập trình Pascalkhông phân biệt chữ hoa và chữ thường, tức là bạn có thể viết các biến, các hàm và thủ tục bằng cả chữ hoa và chữ thường. Dưới đây là các thông tin chi tiết về từ khóa và cú pháp cơ bản trong Pascal.

Biến (variable)

Chủ Đề Bài Viết: đâu là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình pascal

Biến (variable) được đặt trong một khối bắt đầu bằng từ khóa var, theo sau là các định nghĩa của biến như sau:

var

A_Variable, B_Variable … : Variable_Type;

Các biến Pascal được khai báo bên trong phần code của hàm, tức là không được khai báo trong cặp mở đầu và kết thúc, nhưng được khai báo sau khi xác định các thủ tục / hàm và trước từ khóa bắt đầu. Đối với các biến toàn cục được định nghĩa sau phần đầu chương trình.

Hàm (function) / thủ tục (procedure)

Trong Pascal, một thủ tục được thiết lập các hướng dẫn sẽ được thực thi, không có giá trị trả về và một hàm là một thủ tục với giá trị trả về. Định nghĩa về hàm / thủ tục như sau:

Function Func_Name(params…) : Return_Value;

Procedure Proc_Name(params…);

Comment

Xem Thêm: Diện Tích Tam Giác Cân Có Góc 120

Comment nhiều dòng được đặt trong dấu ngoặc ôm và dấu hoa thị * thành {* … *}. Pascal cho phép comment 1 dòng được đặt trong dấu ngoặc ôm {…}.

{* Đây là comment nhiều dòng

Và sẽ kéo dài nhiều dòng. *}

{ Đây là comment 1 dòng trong pascal }

Phân biệt chữ hoa chữ thường (Case Sensitivity)

Ngôn ngữ lập trình Pascal không phân biệt chữ hoa và chữ thường, tức là bạn có thể viết các biến, các hàm và thủ tục bằng cả chữ hoa và chữ thường. Chẳng hạn như các biến A_Variable, a_variable và A_VARIABLE đều có nghĩa trong Pascal.

Lệnh Pascal

Các chương trình Pascal được tạo ra từ các lệnh. Mỗi câu lệnh xác định một công việc cụ thể của chương trình. Những công việc này có thể là khai báo, gán, đọc dữ liệu, ghi dữ liệu, chuyển đổi kiểm soát chương trình, … .

Ví dụ:

readln (a, b, c);

s := (a + b + c)/2.0;

area := sqrt(s * (s – a)*(s-b)*(s-c));

Xem Thêm: Chất lượng cuộc sống là gì? Cách đo lường chất lượng cuộc sống

writeln(area);

Từ khóa dành riêng trong Pascal

Các lệnh trong Pascal được thiết kế với một số từ khóa Pascal cụ thể, được gọi là các từ khóa dành riêng (reserved word). Chẳng hạn như word (từ khóa), program (chương trình), input (đầu vào), output (đầu ra), var, real, begin, readline, writeline và end là tất cả các từ khóa dành riêng trong Pascal.

Dưới đây là danh sách các từ khóa dành riêng có sẵn trong Pascal.

tu khoa va cu phap co ban trong pascal

Bộ ký tự và định danh trong Pascal

Bộ ký tự Pascal bao gồm:

– Tất cả các chữ hoa (A-Z).

– Tất cả các chữ thường (a-z).

– Tất cả các chữ số (0-9).

– Các ký hiệu đặc biệt – + * /: =,. ; () [] = {} khoảng trắng

Các thực thể trong một chương trình Pascal như các biến và các hằng số, các kiểu, các hàm, các thủ tục và các bản ghi … sẽ có một tên hoặc một định danh. Định danh là một dãy chữ cái và chữ số, bắt đầu bằng một chữ cái. Các ký hiệu đặc biệt và khoảng trống không được sử dụng trong định danh.

Xem Thêm: Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published.