Getting Started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới

Bài 1a

Task 1. Listen and read.

Chủ Đề Bài Viết: Soạn tiếng anh lớp 7 unit 3 getting started

(Nghe và đọc.)

A helping hand

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai Ba Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?

Mai: It’s the work you do for the benefits of the community.

Reporter: Have you ever done volunteer work?

Mai: Yes. I’m a member of Be a Buddy – a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.

Reporter: Wonderful! What else have you done?

Mai: We’ve asked people to donate books and clothes to the children.

Reporter: Wow, that certainly makes a difference… And you Phuc, you’re from Go Green?

Phuc: Yes, it’s a non-profit organisation that protects the environment. We’ve encouraged people to recycle glass, cans, and paper. We’ve cleaned streets and lakes …

Reporter: Did you start a community garden project last month?

Phuc: Oh yes, so far we’ve planted …

Getting Started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới</>

a. Read the conversation again and tick (√) true (T) or false (F).

(Đọc đoạn hội thoại và chọn đúng (T) hay sai (F).)

T

Xem Thêm: Trap – Dòng nhạc cực chất dành cho những con người cá tính

F

1. Mai and Phuc work for the benefits of the community.

2. Be a Buddy has collected books and clothes for street children.

3. Be a Buddy has provided education for street children.

4. Go Green is an environmental business.

5. Go Green has encouraged people to recycle rubbish.

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Phóng viên: Hôm nay trong chương trình Công dân Toàn cầu, chúng ta phỏng vấn Mai và Phúc đến từ trường Hai Bà Trưng. Chào Mai, bạn biết gì về dịch vụ cộng đồng?

Xem Thêm: Salesforce – Phần mềm quản lý khách hàng CRM cực kì hiệu quả

Mai: Nó là công việc mà bạn làm vì những lợi ích cộng đồng.

Phóng viên: Chính xác. Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa?

Mai: Có. Tôi là một thành viên của “Bạn đồng hành” – một chương trình giúp trẻ em đường phố. Năm vừa rồi chúng tôi đã mang những lớp học buổi tối đến với 50 trẻ em.

Phóng viên: Tuyệt! Bạn đã làm gì khác nữa không?

Mai: Chúng tôi đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em.

Phóng viên: Ồ, điều đó chắc chắn tạo sự khác biệt… Thế còn Phúc, bạn đến từ tổ chức Sống xanh phải không?

Phúc: Đúng vậy, đó là một tổ chức phi lợi nhuận để bảo vệ môi trường. Chúng tôi khuyến khích mọi người tái chế đồ thuỷ tinh, lon, và giấy. Chúng tôi đã dọn đường phố và hồ…

Phóng viên: Bạn đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng vào tháng trước phải không?

Phúc: Vâng, cho đến nay chúng tôi đã trồng được…

Lời giải chi tiết:

1. T

(Mai và Phúc làm việc cho những lợi ích cộng đồng.)

2. T

(Be a Buddy đã thu gom sách và quần áo cho trẻ em đường phố.)

3. T

(Be a Buddy đã phụ đạo cho trẻ đường phố.)

4. F

(Go Green là một doanh nghiệp về môi trường.)

5. T

(Go Green đã khuyến khích mọi người tái chế rác.)

Xem Thêm: Tóc của Rindou là kiểu gì? Tạo hình từ kiểu tóc của Rindou

Leave a Reply

Your email address will not be published.