Speaking – Unit 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 10

Bài 1

Task 1: The questions in the interview below has been left out. Work with a partner and fill in the blanks with the right questions.

Chủ Đề Bài Viết: Speaking unit 4 lớp 10 trang 47

(Những câu hỏi ở bài phỏng vấn dưới đây bị bỏ sót. Làm việc với một bạn cùng học và điền các chỗ với câu hỏi đúng.)

1. What were your subjects then?

2. What was your timetable?

3. What about homework?

4. Which lower-secondary school did you go to?

5. What part of the school life didn’t you like then?

6. Can you tell me about the tests and examinations at your school then?

7. What did you like best about your school then?

Xem Thêm: Định cư tiếng anh là gì? Những từ vựng tiếng anh về nhập cư và di cư

Conversation

Interviewer: (F) ________________________ ?

Hanh: To be honest, I liked my school a lot but if I could change one thing, it would be the breaks between the classes. They were too short.

Interviewer: (G)_________________________ ?

Hanh: I liked everything in my school, you know. Well, of course, not the breaks as I’ve said. I liked my teachers, my friends and the different activities at school then.

Lời giải chi tiết:

A – 4 : Which lower-secondary school did you go to?

B – 1 : What were your subjects then?

C – 2 : What was your time-table?

D – 6: Can you tell me about the tests and examinations at your school then?

Xem Thêm: Cách kiếm vàng trong Liên Quân nhanh nhất, hiệu quả nhất

E – 3 : What about homework?

F – 5 : What part of the school life didn’t you like then?

G – 7 : What did you like best about your school then?

Interviewer: (F) What part of the school life didn’t you like then?

(Bạn không thích phần nào trong cuộc sống học đường?)

Hanh: To be honest, I liked my school a lot but if I could change one thing, it would be the breaks between the classes. They were too short.

(Thành thật mà nói, tôi rất thích trường học của tôi nhưng nếu tôi có thể thay đổi một điều, nó sẽ là giờ giải lao giữa các tiết học. Chúng quá ngắn.)

Interviewer: (G) What did you like best about your school then?

(Bạn thích điều gì nhất về trường của bạn?)

Hanh: I liked everything in my school, you know. Well, of course, not the breaks as I’ve said. I liked my teachers, my friends and the different activities at school then.

(Tôi thích tất cả mọi thứ trong trường học của tôi, bạn biết đấy. Vâng, tất nhiên, không phải là giờ giải lao như tôi đã nói. Tôi thích giáo viên của tôi, bạn bè của tôi và các hoạt động khác nhau ở trường.)

Xem Thêm: Những con tảu hải tặc khét tiếng nhất trong One Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published.