Skills 1 trang 44 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Bài 2

2. Read the text.

Chủ Đề Bài Viết: Tiếng anh 8 unit 10 skills 1

(Đọc bài văn.)

COMMUNICATION IN THE FUTURE: WHAT IS THERE FOR US?

About fifty students in two schools in Ha Noi, Viet Nam and Umea, Sweden have been exchanging letters in a penfriend project since 2013. ‘I love to write. You can even stick something on the letter, like this tiny sweet!’ said Linh, from Ha Noi about the project. From the Sweden end, Anders said, ‘It’s so nice to open and read real letters!’ But will this be our future communication? It’s said that in a couple of decades we’ll be using telepathy and holography.

Telepathy uses a tiny device placed into our head. Information will be sent and received directly to and from our brains. We’ll be communicating just by thought over the network! Holography, a video-conference technology with three-dimensional images, will help us interact in real time in completely different places.

Impressed? Maybe, but not everyone thinks the cyberworld will replace the real world. Like the children in the penfriend project, I prefer to chat with my friends over a cup of tea and enjoy their company – life is more meaningful that way!

Look at the highlighted words and match them with their meanings.

Xem Thêm: Sporty Chic là gì? Phối đồ theo phong cách Sporty-Chic: năng động, trẻ trung

(Nhìn vào từ được tô và nối chúng với ý nghĩa.)

1. immediately, without delay

2. to communicate with or react to

3. the opposite of a flat image

4. the digital world

5. a system of connected parts to share information

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

GIAO TIẾP TRONG TƯƠNG LAI: CÓ GÌ CHO CHÚNG TA?

Xem Thêm: Cách khôi phục ảnh đã xóa trên Facebook điện thoại, máy tính đơn giản

Khoảng 50 học sinh từ 2 trường ở Hà Nội, Việt Nam và Umea, Thụy Điển đã trao đổi thư từ trong dự án bạn qua thư kể từ năm 2013. “Mình thích viết. Bạn có thể thậm chí dán thứ gì đó vào thư, như viên kẹo nhỏ này” Linh nói, từ Hà Nội về dự án. Từ đầu Thụy Điển, Anders nói, “Thật tuyệt khi mở và đọc thư thật! “Nhưng điều này sẽ là giao tiếp trong tương lai của chúng ta phải không? Người ta nói rằng trong vài thập kỷ chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm và phép ghi ảnh toàn ký (phép chụp ảnh giao thoa lade).

Thần giao cách cảm sử dụng thiết bị nhỏ đặt trong đầu bạn. Thông tin sẽ được gửi đến và được nhận trực tiếp đến và đi từ não bộ. Chúng ta sẽ giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ qua mạng lưới! Phép ghi ảnh toàn ký, một công nghệ hội nghị video với hình ảnh 3D, sẽ giúp chúng ta tương tác trong thời điểm thật ở những nơi hoàn toàn khác nhau.

Ấn tượng không? Có lẽ, nhưng không phải mọi người đều nghĩ thế giới số sẽ thay thế thế giới thật. Như trẻ em trong dự án bạn qua thư, mình thích trò chuyện với bạn bè qua một tách trà và tận hưởng việc ở bên cạnh bạn bè. Cuộc sống có ý nghĩa hơn theo cách đó!

Lời giải chi tiết:

1. Immediately, without delay – in the real time (ngay lập tức, không hề trì hoãn)

2. To communicate with or react to – interact (giao tiếp với hoặc phản ứng với nhau)

3. The opposite of a flat image – three-dimentional images (trái với hình ảnh phẳng)

4. The digital world – cyberworld (thế giới số)

5. A system of connected parts to share information – network (một hệ thống gồm những phần liên kết để chia sẻ thông tin)

Xem Thêm: Discord 1.0.9004 Ứng dụng chat miễn phí cho game thủ

Leave a Reply

Your email address will not be published.