Getting Started trang 48 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Bài 1a

1. Listen and read.

Chủ Đề Bài Viết: Unit 11 lớp 8

(Nghe và đọc.)

At the Science Club

Duong, Nick, and Chau are talking with Dr. Nelson after listening to his talk about the roles of science and technology in the 21st century.

Dr. Nelson: Well, as you know, developments in science and technology are greatly changing the way we live, communicate, travel, everything …

Duong: You mean science and technology are changing our lives in every field?

Dr. Nelson: Right

Duong: For the better?

Dr. Nelson: Mostly for the better. Science and technology also have enormous effects on economic development

Nick: Well, my dad told me that only robots would work in factories and clean our homes in the future. Is it right, Dr. Nelson?

Dr. Nelson: Sure. And we’ll have flying cars and spaceships so that we can travel faster and further than before.

Chau: So we won’t have traffic jams any more?

Dr. Nelson: No, we won’t. Science and technology are the keys to development in other fields too. They will certainly bring a lot more benefits to people.

Chau: And what about education? Our science teacher said that there would be no more schools: we’d just stay at home and learn on the Internet.

Dr. Nelson: That’s right. Students won’t go to school like now…

Duong: Wow! I hope that happens soon.

Getting Started trang 48 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới</>

Xem Thêm: 49 Ngày

a. Find the words in A in the conversation. Then match the to the words in B with similar meanings.

(Tìm những từ trong phần A trong bài đàm thoại. Sau đó nối chúng với những từ trong phần B với nghĩa tương đương.)

A

B

1. developments

2. field

3. enormous

4. economic

5. the keys

6. benefits

a. the answers

b. area

c. progress (n)

d. big

e. money-making

f. help

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương, Nick và Châu đang nói chuyện với Giáo sư Nelson sau khi nghe bài nói của ông về vai trò của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21.

Xem Thêm: Hướng dẫn, thủ thuật về Wiki – Thuật ngữ

Giáo sư Nelson: À, như các em biết, những phát triển trong khoa học và công nghệ đang thay đổi lớn cách mà chúng ta sống, giao tiếp, du lịch, mọi thứ…

Dương: Thầy muốn nói là khoa học và công nghệ đang thay đổi cuộc sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Đúng vậy.

Dương: Để tốt hơn phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Hầu hết là tốt hơn. Khoa học và công nghệ cũng có những tác động lớn về phát triển kinh tế

Nick: À, ba em nói rằng chỉ những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai. Nó đúng không, giáo sư Nelson?

Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có xe hơi bay và tàu không gian để mà chúng ta có thể đi nhanh hơn và xa hơn trước đây.

Châu: Vậy thì chúng ta sẽ không có kẹt xe nữa phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Không. Khoa học và công nghệ là chìa khóa cho sự phát triển trong những lĩnh vực khác. Chúng sẽ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho con người.

Châu: Và về giáo dục? Giáo viên khoa học của chúng ta nói rằng sẽ không có trường học nữa: chúng ta sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.

Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Học sinh sẽ không đi đến trường như bây giờ…

Dương: Ồ! Mình hy vọng điều đó sẽ xảy ra sớm.

Lời giải chi tiết:

1 – c 2 – b 3 – d 4 – e 5 – a 6 – f

1 – c. developments – progress (phát triển – tiến bộ)

2 – b. field – area (lĩnh vực – khu vực)

3 – d. enormous – big (to lớn – to)

4 – e. economic – money-making (kinh tế – kiếm tiền)

5 – a. the keys – the answers (chìa khóa – câu trả lời)

6 – f. benefits – help (lợi ích – trợ giúp)

Xem Thêm: Top 9 Shop bán truyện tranh manga, anime TpHCM giá rẻ, uy tín nhất 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.