Skills – trang 19 Unit 7 SGK Tiếng Anh 10 mới

Bài 2

2. Read the text and answer the following questions by circling the best option A, B, C, or D.

Chủ Đề Bài Viết: Unit 7 lớp 10 speaking sách mới

(Đọc bài văn và trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn sự lựa chọn đúng A, B, C hoặc D.)

Superstitions still play an important part of life for many people in Viet Nam. For example, a lot of people choose a favourable date for occasions such as weddings, funerals, or house moving days. Some people may argue that being superstitious has no place in today’s society. However, superstitions have existed in all human societies throughout history. As a country situated in Asia, where many mysteries, and legends originate, Viet Nam has also kept various superstitious beliefs about daily activities.

There are numerous rituals related to daily activities. During the Vietnamese New Year, for example, many people believe that the first person who visits their home on the first day of the new year will affect their life. Thus, they try to choose this person very carefully. If this person is rich, prestigious or happy, then the family will have good fortune that year. People also believe that if you sweep the floor during the first three days of the festival, you might sweep out any wealth. For other things, such as setting out for an examination or starting up a business venture, people will try to avoid crossing the path of a woman as this may not bring good luck to them. As for traditional beliefs, Vietnamese people strongly believe in life after death. They think that their ancestors have gone to live in another world. So, the altar is believed to be the place where the ancestors’ souls live in. That’s why on many days of the year, people not only lay the table for meals, but they also lay food on the altar so their ancestors will join them for the meal.

1. What is true about Vietnamese society?

(Điều gì đúng về xã hội Việt Nam?)

A. Only few people in Viet Nam are superstitious.

(Chỉ rất ít người Việt Nam là mê tín.)

B. People used to be superstitious in the past, but not now.

(Mọi người từng mê tín trong quá khứ, nhưng bây giờ thì không.)

C. Superstitions are part of life for the majority of Vietnamese people.

(Mê tín là một phần của cuộc sống đối với hầu hết người dân Việt Nam.)

D. All people in Viet Nam are superstitious.

(Mọi người ở Việt Nam đều mê tín.)

2. How does the writer explain the origin of Vietnamese superstitions?

(Tác giả giải thích nguồn gốc của mê tín ở Việt Nam như thế nào?)

A. They are based on scientific research.

(Chúng được dựa trên các nghiên cứu khoa học.)

B. Viet Nam is located in part of the world where many mysteries and legends exist.

(Việt Nam nằm ở vị trí trên thế giới nơi mà nhiều điều bí ẩn và giai thoại tồn tại.)

C. Superstitions are beliefs about the supernatural.

Xem Thêm: Mã OTP là gì và làm gì để có mã OTP?

(Mê tín là là niềm tin đối với sức mạnh siêu nhiên.)

D. These are government rules that everyone must follow.

(Đó là luật mà chính phủ ban hành bắt mọi người phải tuân theo.)

3. Which of the following is mentioned as a superstitious belief?

(Câu nào sau đây được đề cập là niềm tin mê tín?)

A. People don’t care much about the first person who visits their home on the first day of the New Year.

(Mọi người thường không quan tâm nhiều về người đầu tiên thăm nhà của họ vào ngày đầu năm mới.)

B. People never choose the person who visits their house on the first day of the year.

(Mọi người không bao giờ chọn người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày đầu năm mới.)

C. People believe that they will bring good fortune to their family if they work hard during the Tet holiday.

(Mọi người tin là họ sẽ đem lại sự may mắn cho gia đình nếu họ lam việc chăm chỉ trong suốt ngày Tết.)

D. People believe their first guest on the first day of the new year will affect the family prosperity for the whole year.

(Mọi người tin là người khách đầu tiên vào năm mới sẽ tác động đến sự thịnh vượng cả năm.)

4. Why do people lay food on the altar?

(Tại sao người ta đặt thức ăn lên bàn thờ?)

A. They believe that their ancestors will enjoy the meal with them.

(Họ tin là tổ tiên của họ sẽ ăn bữa cơm với họ.)

B. The altar can be used as a table to lay food.

(Bàn thờ có thể được sử dụng như là một cái bàn trưng bày đồ ăn.)

C. They put the food there for later use.

(Họ đặt thức ăn ở đó để ăn sau.)

D. They don’t know why they put it there.

Xem Thêm: Cài app không cần jailbreak ios 10

(Họ không biết tại sao.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mê tín vẫn đóng một vài trò quan trọng trong đời sống của nhiều người ở Việt Nam. Ví dụ, nhiều người chọn một ngày thích hợp cho đám cưới, đám tang, hay chuyển nhà. Vài người có thể tranh luận rằng việc mê tín không còn tồn tại trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, mê tín đã tồn tại trong tất cả xã hội loài người qua khắp các giai đoạn lịch sử. Vì là một quốc gia nằm ở châu Á, nơi sinh ra nhiều huyền thoại và truyền thuyết, Việt Nam cũng còn giữ nhiều niềm tin mê tín về những hoạt động hàng ngày.

Có những lễ nghi liên quan đến những hoạt động hàng ngày. Trong suốt năm mới ở Việt Xam, chẳng hạn, nhiều người tin rằng người đầu tiên xông nhà vào ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Vì vậy, họ cố gắng chọn người này rất cẩn thận. Nếu người này giàu, có uy tín hoặc vui vẻ, gia đình này sẽ có sự may mắn vào năm đó. Người ta tin rằng nếu bạn quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới, bạn sẽ quét đi sự thịnh vượng của mình. Đối với những việc khác như chuẩn bị cho kỳ kiểm tra hoặc bắt đầu một công việc kinh doanh, người ta sẽ cố gắng tránh chạm mặt một người phụ nữ bởi vì điều này không mang đến may mắn cho họ. Đối với niềm tin truyền thống, người Việt Nam thật sự tin vào cuộc sống sau khi chết. Họ nghĩ rằng tổ tiên của họ đã đi đến sống ở một thế giới khác. Vì vậy, bàn thờ được tin tưởng là nơi mà linh hồn tổ tiên sống ở đó. Đó là lý do tại sao trong nhiều ngày trong năm, người ta không chỉ dọn bàn ăn cơm, mà họ cũng dọn thức ăn lên bàn thờ vì tổ tiên sẽ dừng bữa cùng họ.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. D

4. A

1. C

What is true about Vietnamese society? => C. Superstitions are part of life for the majority of Vietnamese people.

(Điều gì đúng về xã hội Việt Nam? – Mê tín là một phần của cuộc sống đối với hầu hết người dân Việt Nam.)

2. B

How does the writer explain the origin of Vietnamese superstitions? => B. Viet Nam is located in part of the world where many mysteries and legends exist.

(Tác giả giải thích nguồn gốc của mê tín ở Việt Nam như thế nào? – Việt Nam nằm ở vị trí trên thế giới nơi mà nhiều điều bí ẩn và giai thoại tồn tại.)

3. D

Which of the following is mentioned as a superstitious belief? => D. People believe their first guest on the first day of the new year will affect the family prosperity for the whole year.

(Câu nào sau đây được đề cập là niềm tin mê tín? – Mọi người tin là người khách đầu tiên vào năm mới sẽ tác động đến sự thịnh vượng cả năm.)

4. A

Why do people lay food on the altar? => A. They believe that their ancestors will enjoy the meal with them.

(Tại sao người ta đặt thức ăn lên bàn thờ? – Họ tin là tổ tiên của họ sẽ ăn bữa cơm với họ.)

Xem Thêm: Tính cách cung Thiên Bình và những điều đặc biệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *