Listening – Unit 7 trang 84 tiếng Anh 11

Task 1

While you listen

Chủ Đề Bài Viết: Unit 7 lớp 11 listening

– You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen to the interview and do the tasks that follow.

(Bạn sẽ nghe tiến sĩ Brown, một chuyên gia dân số thế giới, nói về dân số thế giới. Nghe cuộc phỏng vấn và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Choose the best answer A, B, C or D for the following statements and questions.

(Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D cho các câu sau)

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A. over 6.7 billion C. about 6.7 million

B. 6.7 billion D. 6.6 billion

2. According to the expert, the population of the world increases by……….a year.

A. 66 million

B. about 66 million

C. 76 billion

D. about 76 million

3. According to the expert, the area that has the highest population growth rate is………

A. Africa

B. Asia

C. Latin America

D. the Middle East 

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. death rates

B. birth rates

C. an increase in death rates

D. a decrease in death rates

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy C. shortage of food

B. lack of hospitals and schools D. poor living conditions

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. providing safe, inexpensive birth control methods

B. educating people

C. advising people to use birth control methods

Xem Thêm: Bún đậu mắm tôm gần đây: Top 15 quán đông khách nhất TP. HCM

D. strictly implementing a family planning policy

Phương pháp giải:

Tapescript

Interviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured to have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?

Dr. Brown: Well, there are over 6.700 million people in the world today, and the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.

Interviewer: Do all parts of the world have the same rate of population growth?

Dr. Brown: No, they don’t. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first. Africa second, and Asia third.

Interviewer: What is the main reason for the population explosion?

Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fall in death rates. This is due to the improvement of the living conditions and medical care.

Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?

Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.

Interviewer: Can you make some suggestions on how to solve these problems?

Dr. Brown: I think, there are a number of solutions to the problems. The first is to educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to provide safe, inexpensive birth- control methods. The third is to strictly implement a family planning policy. And the fourth is to exercise strict and fair reward and punishment policies.

Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.

Dr. Brown: You’re welcome.

Dịch bài nghe:

Phóng viên: Chào buổi tối các quý bà và các quý ông. Trong chương trình của chúng tôi tối nay, chúng tôi rất vinh dự được chào đón tiến sĩ Brown, một chuyên gia về dân số nổi tiếng thế giới. Tiến sĩ Brown, ông có thể cho chúng tôi biết đôi điều về dân số thế giới?

Tiến sĩ Brown: Vâng, có trên 6.700 triệu người trên thế giới hiện nay, và tổng số này đang tăng với tốc độ khoảng 76 triệu một năm. Các chuyên gia nói rằng vào năm 2015, dân số thế giới có thể lên tới 7 tỷ người.

Phóng viên: Liệu tất cả các nước trên thế giới có cùng tốc độ tăng dân số không?

Dr. Brown: Không, họ không. Dân số tăng nhanh ở một số nơi trên thế giới so với các nước khác. Châu Mỹ Latinh đứng đầu. Châu Phi thứ hai và châu Á thứ ba.

Phóng viên: Lý do chính cho sự bùng nổ dân số là gì?

Tiến sĩ Brown: Vâng, tôi nghĩ lý do chính là sự giảm tỷ lệ tử vong. Điều này là do sự cải thiện của điều kiện sống và chăm sóc y tế.

Phóng viên: Tôi tin rằng sự bùng nổ của dân số đã gây ra nhiều vấn đề. Đúng không?

Tiến sĩ Brown: Vâng, đúng vậy. Nó gây ra rất nhiều vấn đề như thiếu lương thực, thiếu các bệnh viện và trường học, mù chữ và mức sống thấp.

Phóng viên: Ông có thể đưa ra một số gợi ý về cách giải quyết những vấn đề này không?

Tiến sĩ Brown: Tôi nghĩ, có một số giải pháp cho vấn đề. Thứ nhất là giáo dục con người và làm cho họ nhận thức được nguy cơ có thêm con. Thứ hai là cung cấp các biện pháp kiểm soát sinh sản an toàn, không tốn kém. Thứ ba là thực hiện đúng chính sách kế hoạch hóa gia đình. Và thứ tư là thực hiện các chính sách thưởng và phạt nghiêm ngặt và công bằng.

Phóng viên: Cảm ơn rất nhiều vì đã ở cùng chúng tôi tối nay, bác sỹ Brown.

Tiến sĩ Brown: Không có gì.

Lời giải chi tiết:

1. A 2. D 3. C

4. D 5. A 6. C

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 11: Phân tích nhân vật Viên quản ngục trong Chữ người tử tù 2 Dàn ý & 14 bài văn mẫu lớp 11 hay nhất

Tạm dịch:

1. Chuyên gia nói rằng có ……… .. người trên thế giới ngày nay.

A. trên 6,7 tỷ

B. 6,7 tỷ

C. khoảng 6,7 triệu

D. 6.6 tỷ

2. Theo chuyên gia, dân số thế giới tăng lên ……… một năm.

A. 66 triệu

B. khoảng 66 triệu

C. 76 tỷ

D. khoảng 76 triệu

3. Theo chuyên gia, khu vực có tỷ lệ tăng dân số cao nhất là …… …

A. Châu Phi

B. Châu Á

C. Châu Mỹ Latinh

D. Trung Đông

4. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính của sự bùng nổ dân số là ……………

A. tỷ lệ chết

B. tỷ lệ sinh

C. tăng tỷ lệ tử vong

D. giảm tỷ lệ tử vong

5. Những vấn đề sau đây KHÔNG được người nói đề cập đến?

A. trình độ học vấn

B. thiếu các bệnh viện và trường học

C. sự thiếu hụt thức ăn

D. điều kiện sống nghèo nàn

6. Những giải pháp sau đây KHÔNG được người nói đề cập đến?

A. cung cấp các phương pháp kiểm soát sinh sản an toàn và không tốn kém

B. giáo dục con người

C. tư vấn cho người dân sử dụng phương pháp kiểm soát sinh sản

D. thực hiện đúng chính sách kế hoạch hóa gia đình

Xem Thêm: Bạc nhớ 2022 – Bạc nhớ lô đề Miền Bắc hàng năm

Leave a Reply

Your email address will not be published.